Nadchodzące wydarzenie

Już w poniedziałek, 17 czerwca o godzinie 12:00 premiera Kampanii MOC GÓR - ONKOSILINI

 

Potrzeby w profilaktyce i leczeniu raka płuca

 

czytaj więcej >

Vlog

Prof. dr hab. Wojciech Rzyman - potrzeby w profilaktyce i leczeniu raka płuca

Prof. dr hab. Wojciech Rzyman - potrzeby w profilaktyce i leczeniu raka płuca

Zapraszam na kolejne spotkanie w ramach Kampanii MOC GÓR - ONKOSILINI prowadzonej przez STOWARZYSZENIE ONKOLOGICZNE SANITAS. Celem tego projektu jest zdobycie przez pacjentów onkologicznych korony TATR i szerzenie profilaktyki przeciwnowotworowej. Wejście na GERLACH jest wyrazem wsparcia pacjentów z rakiem płuca. Jest to też okazja to rozmowy o profilaktyce i leczeniu raka, do której zaproszenie przyjął prof. dr hab. Witold Rzyman, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pan profesor specjalizuje się w chirurgii onkologicznej klatki piersiowej, w tym rak płuca. Z prof. Rzymanem rozmawiam o czynnikach ryzyka zachorowania na ten nowotwór, potrzebą szerzenia profilaktyki, ale i budowania postaw porzucania palenia oraz obalania mitu, że rozstanie się z tym nałogiem nie ma pozytywnego wpływu na wyniki leczenia pacjentów z rakiem płuca. Profesor zwraca uwagę na potrzebę jak najszybszego wprowadzenia programu przesiewowego w raku płuca z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej, a także na zorganizowanie procesu diagnostyki tego nowotworu, tak aby jak najwięcej placówek mogło wykonywać w krótkim czasie badania molekularne i genetyczne. Badania te są niezbędne w kwalifikacji pacjentów do leczenia okołooperacyjnego z zastosowaniem terapii celowanych i immunoterapii, które zwiększają szanse na całkowite wyleczenie. Jak podkreśla prof. Rzyman w prowadzeniu leczenia skojarzonego – chirurgii i farmakoterapii jest potrzebna ścisła współpracy chirurga i onkologa, co nie zawsze ma miejsce.

prof. dr hab.  n. med. MAREK RUCHAŁA - Rak Tarczycy, co powinniśmy o nim wiedzieć

prof. dr hab.  n. med. MAREK RUCHAŁA - Rak Tarczycy, co powinniśmy o nim wiedzieć

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. MARKIEM RUCHAŁĄ, specjalistą w dziedzinie endokrynologii i medycyny nuklearnej, światowym ekspertem w dziedzinie chorób tarczycy, kierownikiem Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prof. przedstawia dane epidemiologiczne raka tarczycy, na którego odnotowujemy coraz większą zachorowalność. Ekspert zwraca uwagę, że choć objawy raka tarczycy są niespecyficzne - chrypka, zmiana barwy głosu, trudności z przełykaniem oraz wyczuwalne zgrubienia, czyli guzki w przedniej części szyi – to ich pojawienie powinno nas skłonić do wizyty u lekarza rodzinnego. Obecnie, już w ramach świadczeń POZ można wykonać USG tarczycy, które jest badaniem podstawowym do postawienia diagnozy tego nowotworu. Jak podkreśla prof. Ruchała, lekarz rodziny może wystawić na podstawie tylko podejrzenia raka tarczycy kartę DiLO. Umożliwia ona pacjentowi wejście na szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia w ośrodku specjalistycznym. Kolejnym badaniem jest biopsja cienkoigłowa celowana. U pacjentów, u których stwierdzono zmiany nowotworowe w obrębie tarczycy, powinny być one usunięte, u niektórych chorych powinna być przeprowadzona limfadenektomia. Wśród czynników ryzyka mogących mieć wpływ na rozwój raka tarczycy są: nadmiar lub niedobór jodu, nadmierne wydzielanie hormonu przysadki mózgowej – TSH, narażenie na promieniowanie w wyniku radioterapii okolic głowy, szyi i klatki piersiowej. U części pacjentów rak tarczycy jest nowotworem dziedziczonym rodzinnie. W przypadku stwierdzenia na podstawie badań genetycznych określonych zmian w genach pacjenci z zaawansowanym rakiem tarczycy mogą być zakwalifikowani do leczenia terapiami celowanym inhibitorami kinaz. Zdaniem profesora Maraka Ruchały leczenia raka tarczycy powinno być spersonalizowane, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta.

NATALIA BURSIEWICZ, prezes Active Recovery - Autorehabilitacja pacjentów hematologicznych

NATALIA BURSIEWICZ, prezes Active Recovery -  Autorehabilitacja pacjentów hematologicznych

NATALIA BURSIEWICZ, prezes Fundacji Active Recovery przedstawia metodę autorehabilitacji pacjentów hematologicznych i onkologicznych opracowaną przez jej ojca Piotra Bursiewicza – pływaka, rehabilitanta polskiej ekipy olimpijskiej, a także pacjenta hematoonkoligcznego. Piotr Bursiewicz uważał, że leczenia nowotworu nie powinno być walką, ale procesem takim jak przygotowanie do maratonu, które wymaga zadbania o kondycję fizyczną i psychiczną. Pan Piotr w czasie pobytu szpitalu, podczas procesu przeszczepienia szpiku przeprowadził i sprawdził na sobie szereg ćwiczeń fizycznych i mentalnych, pozwalających pacjentowi zachować dobrostan. Na ich podstawie powstał projekt naukowy z udziałem 80 pacjentów poddawanych transplantacji komórek macierzystych. Jego wyniki potwierdziły skuteczność metody autorehabilitacji, zachęcającej pacjentów do aktywności fizycznej nawet w czasie ciężkiej choroby i trudnego leczenia. Projekt prowadzony przez Fundację Active Recovery nadal się rozwija, jest podejmowany przez kolejne placówki.

PACJENT PODMIOTEM SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

PACJENT PODMIOTEM SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Reportaż z warsztatów „PACJENT PODMIOTEM SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ”, w których uczestniczyło 30 liderów organizacji pacjentów oraz przedstawiciele decydentów: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Gościem Honorowym spotkania był Pan Marek Augustyn – zastępca prezesa NFZ. Podczas warsztatów, gość z Czech - Robert Hejzak, prezes Krajowego Stowarzyszenia Organizacji Pacjentów, przedstawił definicję organizacji pacjentów i zasady jej współpracy z instytucjami publicznymi, producentami technologii medycznych oraz sposoby pozyskiwania środków na działania. Ekspertka Eliza Szadkowska zaprezentowała modele funkcjonowania organizacji parasolowych w innych krajach. W ramach pracy w grupach i ożywionej debaty liderzy oraz eksperci dyskutowali na temat definicji organizacji pacjentów, która powinna obowiązywać w Polsce, a także o możliwości wsparcia finansowego organizacji pacjentów oraz wypracowania ścieżek współpracy z instytucjami publicznym, zwiększenia roli organizacji pacjentów w partycypacji w tworzeniu oraz funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej, tak aby pacjent był jego podmiotem. Mówiono również o potrzebie stworzenia silnej parasolowej organizacji pacjentów, z różnych obszarów opieki medycznej, która reprezentowałaby interesy pacjentów. Spotkanie było pierwszym krokiem do powołania takiej organizacji. Na początek uczestnicy spotkania zamierzają stworzyć wspólną listę najpilniejszych zdaniem pacjentów uzupełnień i zmian w rozporządzeniach, zarządzeniach i ustawach dotyczących opieki zdrowotnej w Polsce. W tym zakresie liczą na współpracę z Rzecznikiem Praw Pacjentów i parlamentarzystami. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Onkologiczne SANITAS.

KATARZYNA LISOWSKA, Stowarzyszenie Hematoonklogiczni – Ostra białaczka szpikowa, co o niej wiemy

KATARZYNA LISOWSKA, Stowarzyszenie Hematoonklogiczni – Ostra białaczka szpikowa, co o niej wiemy

KATARZYNA LISOWSKA ze Stowarzyszenia Hematoonkologiczni, prezes Fundacji Per Humanus mówi o doświadczeniach pacjentów z ostrą białaczką szpikową, u których proces leczenia jest bardzo trudny. Jak podkreśla nie tylko pod względem medycznym, ale też psychicznym, ponieważ ze względu na obniżoną odporność muszą oni często przebywać w izolacji, bez możliwości kontaktu z rodziną i bliskimi. Po zakończeniu leczenia pacjenci z AML w większości nie chcą wracać do wspomnień z tego okresu, chcą jak najszybciej wrócić do zwykłego życia i zapomnieć o chorobie. Prezes Lisowska podkreśla, że ciągle problemem jest zbyt niska świadomość społeczna na temat ostrej białaczki szpikowej, która z jednej strony jest chorobą podstępną, bo daje niespecyficzne objawy mylone z grypą czy infekcjami, a z drugiej strony rozwija się w sposób bardzo gwałtowny. Stąd konieczne jest zachowanie czujności onkohematologicznej zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy rodzinnych, nielekceważenie symptomów mogących budzić podejrzenie ostrej białaczki szpikowej.

Prof. dr hab. n. med. AGNIESZKA WIERZBOWSKA - Transplantacje komórek macierzystych szpiku u pacjentów z AML - szansa na całkowite wyleczenie

Prof.  dr hab. n. med.  AGNIESZKA WIERZBOWSKA -  Transplantacje komórek macierzystych szpiku u pacjentów z AML  - szansa na całkowite wyleczenie

Prof. dr hab. n. med. AGNIESZKA WIERZBOWSKA, kierownik Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawia aktualną sytuację pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) – dostęp do nowoczesnych terapii, diagnostyki genetycznej i możliwości wykonywania transplantacji komórek macierzystych szpiku. Prof. podkreśla, że w ostatnich latach dokonał się ogromy postęp w refundacji leków dla chorych na AML, ale ciągle pojawiają się nowe terapie, które również powinny być dostępne dla tej grupy pacjentów. Niestety niewiele zmieniło się w obszarze badań genetycznych, które są podstawą kwalifikacji pacjentów z ostrą białaczką szpikową do leczenia innowacyjnymi lekami celowanymi. Brakuje finansowania złożonych badań z tzw. 4. Koszyka oraz skoordynowanej sieci laboratoriów badań genetycznych. Głównym tematem rozmowy jest kolejna po farmakoterapii metoda leczenia pacjentów z AML prowadzona z intencją całkowitego wyleczenia, czyli transplantacje komórek macierzystych szpiku. Prof. Agnieszka Wierzbowska omawia ścieżkę pacjenta z ostrą białaczką szpikową poddawanego przeszczepieniu szpiku - od kwalifikacji, przez przygotowanie i samą procedurę przeszczepu, do opieki nad pacjentem po transplantacji, w tym leczenie ewentualnych powikłań. Profesor zaznacza, że pacjenci, u których czas oczekiwania na dawcę szpiku przedłuża się, mają refundowane leczenie podtrzymujące. Ciągle jednak brak finansowania szczepień i immunoglobulin dla chorych po transplantacji szpiku, co ma także wpływ na efektywność tej metody leczenia. Jak podkreśla Pani Profesor, w obecnej dobie mamy obok przeszczepień allogenicznych (od niespokrewnionego dawcy, zgodnego genetycznie) możliwość wykonywania transplantacji haploidalnych od najbliższych krewnych, co sprawia, że przeszczepienia stają się dostępne dla wszystkich chorych zakwalifikowanych do tej metody leczenia.

prof. dr hab. n. med. JAN STYCZYŃSKI – Sytuacja onkologii i hematologii dziecięcej w 2023 roku – najpilniejsze potrzeby na 2024 roku

prof. dr hab. n. med. JAN STYCZYŃSKI – Sytuacja onkologii i hematologii dziecięcej w 2023 roku  – najpilniejsze potrzeby na 2024 roku

100. PODCAST na oli-onko to rozmowa z prof. dr hab. n. med. JANEM STYCZYŃSKIM kierownikiem Zakładu Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, konsultantem Krajowy w Dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Zdaniem Profesora za sukces polskiej onkologii i hematologii dziecięcej w ubiegłym roku należy uznać osiągnięcie przez Polskę przekraczającego średnią europejską poziomu wyleczalności dzieci z białaczkami. Prof. przedstawia też problemy medyczne i organizacyjne, z jakimi borykają się placówki leczące dzieci z nowotworami i chorobami krwi. Należy do nich m.in. brak kontynuacji programów lekowych oraz zamknięcie placówki leczącej dzieci z nowotworami w Chorzowie, a także potrzeba do inwestowania kilku innych jednostek medycznych leczących dzieci. Powinna także powstać Krajowa Sieci Onkologii i Hematologii Dziecięcej, która formalnie uregulowałaby współpracę miedzy ośrodkami. Konieczne jest utworzenie systemu nowoczesnej diagnostyki i centralnej weryfikacji leczenia, a także uruchomienie Rejestru Nowotworów Dziecięcych, który czeka na opublikowanie rozporządzeń wykonawczych.

prof. dr hab. n. med. MACIEJ KRZAKOWSKI – Osiągnięcia onkologii klinicznej w 2023 roku – potrzebne zmiany w 2024 roku

prof. dr hab. n. med. MACIEJ KRZAKOWSKI – Osiągnięcia onkologii klinicznej w 2023 roku – potrzebne  zmiany w 2024 roku

Prof. dr hab. n. med. MACIEJ KRZAKOWSKI, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i Konsultant Krajowy w Dziedzinie Onkologii Klinicznej przedstawia zmiany, jakie zaszły w leczeniu pacjentów onkologicznych w 2023. Wśród nich jest stworzenie nowych programów lekowych m.in. raka przełyku i żołądka, a także refundacja immunoterapii w nowych wskazaniach oraz wprowadzenie terapii skojarzonych łączących różne metody leczenia. Wśród potrzeb, na które wskazuje Profesor, do najpilniejszych należy finansowanie nowoczesnych metod diagnostyki genetycznej i molekularnej umożliwiających kwalifikację pacjentów do innowacyjnych terapii. Potrzebna jest także współpraca między specjalistami w leczeniu pacjentów z nowotworami, płynne przekazywanie chorych przez prowadzący ich specjalistów do leczenia onkologicznego. Jest to zwłaszcza widoczne w leczeniu nowotworów, urologicznych, ginekologicznych i raku płuca. Profesor Maciej Krzakowski wskazuje także terapie, które są przyszłością onkologii i powinny być wprowadzone. Należą do nich m.in. terapie skojarzone, terapie z wykorzystaniem radioizotopów stosowane w leczeniu pacjentów z rakiem prostaty.

zobacz wszystkie >

Poznaj autorkę

Aleksandra Rudnicka

ALEKSANDRA RUDNICKA

Z wyksztalcenia polonistka i teatrolog. Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Łódzkiego. Twórczyni i przez dekadę redaktor naczelna "Głosu Pacjenta Onkologicznego" oraz pierwszego w Polsce portalu dla chorych na nowotwory i ich bliskich glospacjenta.pl. Przez wiele lat rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych; swoją pracę traktowała jako działanie dla dobra wszystkich chorych na nowowory w Polsce. Członek Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministerstwie Zdrowia (2019 - 2022), 63. na liście "Pulsu Medycyny" 100 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2020 r. Honorowa Amazonka. Nagrodzona w plebiscycie portalu zwrotnikraka.pl Onkologiczna Top Dziesiątka 2018 w kategorii Osobowość. Społeczny Rzecznik: Osób Objętych Opieką Paliatywną oraz Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS. Członkini Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze zdrowia.

W życiu kieruje się zasadami, wyniesionymi z rodzinnego domu, że:

  • Nie ważny jest szyld, ale to, co robimy.
  • Należy pomagać, nie dlatego, że liczymy na wzajemność, ale dlatego, że tak trzeba.

 

 

 

czytaj więcej >

Blog

HEMATOLOGIA DLA PACJENTÓW

W ramach XXXI Zjazdu Hematologów i Transfuzjologów 14 września br. w Katowicach odbyła się III Konferencja Organizacji Pacjentów Hematologicznych pod hasłem – Hematologia dla Pacjentów.
 

czytaj więcej >

THE VOICE OF PATIENTS - I KONFERENCJA ORGANIZACJI PACJENTÓW NA FORUM EKONOMICZNYM W KARPACZU

Po raz pierwszy na Forum Ekonomicznym w Karpaczu odbyła się konferencja, w której prelegentami byli wyłącznie przedstawiciele organizacji pacjentów. Sześć liderek zabrało głos w
imieniu pacjentów z różnymi chorobami. Mówiły one nie tylko o potrzebach pacjentów, których wspierają ich organizacje, ale też o zmianach systemowych i ich rozwiązaniach. Wypowiedzi liderek
wysłuchali z uwagą i odnieśli się do nich Marcin Martyniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia Narodowej Rady
Rozwoju przy Prezydencie RP.

czytaj więcej >

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA - ZDROWIE DLA WSZYSTKICH – 75 LAT WHO

Rok temu, w Światowym Dniu Zdrowia ruszył mój vlog/oli-onko.pl, który jest moim skromnym wkładem w poprawę zdrowia publicznego, zwłaszcza w obszarze onkologii.

czytaj więcej >

ONKOLOGIA I HEMATOONKOLOGIA 2022/2023. PODSUMOWANIE I PRIORYTETY ZMIAN

2022 był rokiem, w którym polska onkologia po bolesnych doświadczenia pandemii znowu ruszyła. Po pandemii pozostał dług zdrowotny, który będziemy spłacać jeszcze przez lata. W naszym systemie onkologicznym przybyło też nowych pacjentów zza wschodniej granicy, którzy po wybuchy wojny w Ukrainie szukają leczenia w Polsce.

 

      Dla wielu osób postęp w onkologii i hematoonkologii kojarzy się jednoznacznie z dostępem do nowych, innowacyjnych terapii. W tym obszarze w ostatnich, trudnych latach mimo pandemii i wojny w Ukrainie, utrzymaliśmy nasz stan posiadania – nie zmniejszyła się liczba pacjentów w programach lekowych. W 2022 r. ukazały się już wszystkie listy refundacyjne, a liczba wprowadzonych terapii zwiększyła się dwukrotnie.

 

      Nie jest moja intencją wymienianie konkretnych terapii, które weszły do programów lekowych,  ale  wskazanie kierunku zmian, jaki nastąpił w ich tworzeniu. Nie ograniczę się też do podsumowania onkologii i hematoonkologii tylko w obszarze farmakoterapii, a będę się starała pokazać ramy systemowe ważne do dokonywania zmian, takie jak Narodowa Strategia Onkologiczna, Krajowa Sieć Onkologiczna, Fundusz Medyczny.

czytaj więcej >

zobacz wszystkie wpisy >

 

Aktualności ze świata onkologii

Immunoterapia w leczeniu raka żołdka

Podczas ostatniego kongresu Wizjonerzy w Ochronie Zdrowia dr Maciej Kawecki, specjalista onkologii, wypowiedział się na temat tego, jak zmieniły się możliwości leczenia pacjentów z rakiem żołądka i przełyku od września tego roku.

czytaj więcej >

Zmiany w w programie leczenia mielofibrozy

Od 1 listopada br. nastąpiły znaczące zmiany w programie lekowym B.81, wprowadzające nowe możliwości terapeutyczne dla chorych na mielofibrozę.

czytaj więcej >

Kierunki rozwoju, finansowanie i wyzwania opieki paliatywnej.

W tym roku po raz ósmy odbyło się Forum Medycyny Paliatywnej organizowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej. Podczas debaty eksperci dyskutowali o zniesieniu limitowania świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, o sytuacji hospicjów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, problemach opieki paliatywnej w środowisku wiejskim, działalności hospicjów perinatalnych, a także o potrzebach hospicjów dziecięcych i problemach zgłaszanych przez pacjentów, dotyczących opieki paliatywnej.  Poruszono również wymagający pilnego rozwiązania problem wypisywania leków refundowanych dla seniorów oraz dzieci poniżej 18 r.ż. przez lekarzy i pielęgniarki opieki paliatywnej.

 

czytaj więcej >

Powstał Pododdział Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie

Szpital Czerniakowski przy Stępińskiej w Warszawie uruchomił pododdział chirurgii onkologicznej i podjął współpracę z Narodowym Instytutem Onkologii PIB. To dobra wiadomość dla pacjentów z nowotworami, tym bardziej, że ich liczba wciąż rośnie. Pierwsze operacje już zostały wykonane.

czytaj więcej >

zobacz wszystkie wpisy >

 

 

Czytankowo
Oli-onko

Pobierz PDF »

Celem Raportu jest wskazanie dróg rozwoju polskiej genetyki medycznej, poprzez pokazanie barier i potrzeb w jak najszerszym aspekcie problemów, począwszy od medycznych, technologicznych organizacyjnych przez prawne, finansowe do społecznych i etycznych. Rozwijająca się w szybkim tempie się od początku XXI wieku genetyka przyczyniła się do postępu w medycynie, powstania wielu skutecznych leków i technologii umożliwiających ich stosowanie, a także monitorowanie leczenia i opiekę genetyczną nad pacjentem. Wdrożenie osiągnięć genetyki do praktyki klinicznej wymaga stworzenia sprawnego systemu kompleksowej opieki genetycznej w Polsce, którego podmiotem powinien być pacjent.

Genezą powstania Raportu „Badania genetyczne w Polsce – Stan obecny, potrzeby, problemy, rozwiązania” są rzeczywiste potrzeby pacjentów borykających się na co dzień z szeroko rozumianą opieką genetyczną, począwszy od profilaktyki, poprzez diagnozę oraz wdrożenie leczenia i jego monitorowanie, a skończywszy na nadzorze nad chorymi.

Raport powstał z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS i spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska medycznego, a przede wszystkim – co nasz cieszy – specjalistów z różnych obszarów genetyki, którzy włączyli się do prac nad tym projektem.

Mamy nadzieję, że Raport posłuży edukacji społeczeństwa na temat genetyki i będzie pomocny decydentom we wprowadzaniu zmian w opiece genetycznej nad pacjentami, nad którymi trwają obecnie intensywne prace pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Anny Latos- Bieleńskiej, konsultant krajowej w dziedzinie genetyki klinicznej.

Raport „Badania genetyczne w Polsce – Stan obecny, potrzeby, problemy, rozwiązania” jest wkładem Stowarzyszenia SANITAS na rzecz rozwoju badań genetycznych w Polsce, które są priorytetem działania organizacji pacjentów onkologicznych i hematologicznych w 2023 roku, ale są także ważnym obszarem zainteresowań organizacji wspierających osoby z innymi chorobami m.in. kardiologicznymi, rzadkimi, metabolicznymi czy neurologicznymi.

2024 Oli-onko

Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners